23 آبان 1397 ساعت 04:49

 

آگهی مزایده اجاره (بهره برداری)جایگاه CNG
مرحله اول-نوبت اول


سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد مصوبه شماره 520 مورخ 15/08/1396 هیات مدیره در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNGواقع در کیلومتر 13جاده گالیکش به مشهد روبروی روستای چقر بش قارداش رابه بخش خصوصی بصورت اجاره ماهانه به مدت سه سال تمام شمسی واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکارانی که واجد شرایط صلاحیت ومورد تایید شرکت ملی فراوردهای نفتی استان گلستان می باشند دعوت بعمل می آید. جهت دریافت اسناد مزایده ازمورخ 08/09/96لغایت20/09/96به دبیر خانه سازمان واقع در سایت اداری جنب ساختمان استانداری  طبقه دوم مراجعه واسناد مزایده را در یافت نمایند. ضمنا" تاریخ تحویل اسناد پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 20/09/96 میباشد.
*سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
*سپرده نفر اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده وعقد قرارداد مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
* کلیه هزینه های برگزاری مزایده و هزینه درج آگهی در دونوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.
*سایر جزئیات واطلاعات در اسنادشرایط عمومی واختصاصی مزایده قید شده است.
شماره تماس:6-01732480475


احمد سردارزاده  
 مدیر عامل

 سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی و بند 3 مصوبه هیات مدیره شماره 470 مورخ 22/08/1395 و بند 2 مصوبه هیات مدیره شماره 455 مورخ 24/05/1395 در نظر دارد در نظر دارد 4 واحد تجاری ( مغازه )  واقع در بازار مرغ و ماهی بندر ترکمن و  1 واحد آپارتمان خود  واقع در مجتمع تجاری اسپانتای علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سمند lx-EF7 مدل 1392و دو دستگاه پژو 405 GLX مدل 1392 و 1388 خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی و بند 3 مصوبه هیات مدیره شماره 470 مورخ 22/08/1395 و بند 2 مصوبه هیات مدیره شماره 455 مورخ 24/05/1395 در نظر دارد در نظر دارد 4 واحد تجاری ( مغازه )  واقع در بازار مرغ و ماهی بندر ترکمن و  1 واحد آپارتمان خود  واقع در مجتمع تجاری اسپانتای علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سمند lx-EF7 مدل 1392و دو دستگاه پژو 405 GLX مدل 1388 و 1392 خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :

برو بالا

Template Design:Dima Group