23 آبان 1397 ساعت 04:48

 

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام كرد : آيين‏نامه جديد اداري و استخدامي شهرداري‏ها پس از اخذ نظرات استانداري‏ها ، شهرداري‏هاو ساير متخصصان و صاحبنظران ذيربط و تصويب در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با امضاي وزير كشور براي سير مراحل قانوني تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال شد.

​به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، هوشنگ خندان دل با بيان مطلب فوق گفت : با توجه به اينكه شهرداري ها به دليل فقدان آئين نامه اداري و استخدامي مصوب ، با خلاء قانوني در زمينه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي و مشكلات ناشي از اين موضوع  مواجهند ، لذا سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از انتهاي سال 92 رفع اين مشكل را در دستور كار خود قرار داد و با تشكيل نشست ها و جلسات متعددي ، نظرات صاحب نظران و دستگاه هاي ذيربط را جمع آوري نمود كه در نهايت منجر به تدوين آيين‏نامه جديد اداري و استخدامي شهرداري‏ها ، مشتمل بر 14 فصل و 116 ماده شد كه تاثير بسزايي در وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري‏ها و همچنين در عملكرد شهرداران و شهرداري‌هاي كشور خواهد داشت.

وي افزود : فصل هاي اين آئين نامه با رويكردي جامع و با ملحوظ نظر قراردادن راهبردهايي نظير تبيين نقش سياست گزاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي شهرداري‌ها ، تعيين و استقرار استانداردها و مديريت مبتني بر عملكرد در شهرداري‌ها ، برقراري عدالت در جذب و پرداخت و تامين اجتماعي و تاكيد بر نتايج به جاي فرايندها تهيه و تنظيم شده است.

خندان دل در ادامه تبيين رابطه سه جانبه شهروندان، شهرداري و كاركنان بر اساس ارزشهاي اسلامي ، توانمندسازي و كارآمدسازي كارمندان شهرداري‌ها در راستاي افزايش بهره‌وري ، استقرار ساز و كارهاي نوين مديريتي در هدايت و راهبري شهرداري‌ها را ساير محورهاي تدوين آيين‏نامه جديد اداري و استخدامي شهرداري‏ها ذكر كرد.

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، توسعه مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در جهت تقويت و حمايت از آنان و مشاركتهاي مردمي، رعايت عدالت استخدامي و انتخاب اصلح و شايسته گزيني، ساختار متناسب،كارا و منطقي و استفاده از فناوري متناسب با ماموريتهاي مديريت شهري را ديگر محورهاي عمده در نظر گرفته شده براي تدوين اين آئين نامه برشمرد.

عناوين فصل هاي آئين نامه جديد اداري و استخدامي شهرداري‏ها عبارتست از: تعاريف ، راهبردها و فناوري اطلاعات ، حقوق مردم، ساختار سازماني ، فناوري اطلاعات و خدمات اداري ، ورود به خدمت و استخدام ، حقوق و مزايا ، توانمندسازي كارمندان ، انتصاب و ارتقا شغلي ، مديريت عملكرد ، حقوق و تكاليف كارمندان ، تامين اجتماعي ، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري‌ها و ساير مقررات است.

برو بالا

Template Design:Dima Group