23 آبان 1397 ساعت 04:48

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سمند lx-EF7 مدل 1392و دو دستگاه پژو 405 GLX مدل 1392 و 1388 خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند :

بخشی ازشرایط مزایده :
1-    اهلیت قانونی خریدار
2-    واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان.
3-    در صورت انصراف خریدار نفر اول تا سوم به ترتیب سپرده آنان  به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
4-    فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5-    به پیشنهادات مبهم ، نامشخص، مخدوش ، بدون سپرده ، مشروط و .... ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-    کلیه هزینه های نقل وانتقال سند ، کارشناسی و درج آگاهی بر عهده خریدار خواهد بود.
7-    مالیات ارزش افزوده (قیمت پیشنهادی +9%)بر عهده خریدار می باشد.
8-    اسناد و فرم شرایط کامل شرکت در مزایده در دبیر خانه سازمان توزیع می گردد.
9-    زمان و مکان مزایده  و تحویل اسناد:
زمان بازدید : از روز دوشنبه مورخ 95/10/20 لغایت دوشنبه  مورخ 95/10/27 از ساعت 8 صبح الی 14/00 می باشد.
آدرس:گرگان ، سایت اداری –جنب ساختمان اصلی استانداری ، پارکینگ ساختمان سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان.


احمد سردارزاده
مدیر عامل

برو بالا

Template Design:Dima Group