23 آبان 1397 ساعت 04:48

 سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به استناد بند 2 ماده 29آیین نامه معاملاتی و بند 3 مصوبه هیات مدیره شماره 470 مورخ 22/08/1395 و بند 2 مصوبه هیات مدیره شماره 455 مورخ 24/05/1395 در نظر دارد در نظر دارد 4 واحد تجاری ( مغازه )  واقع در بازار مرغ و ماهی بندر ترکمن و  1 واحد آپارتمان خود  واقع در مجتمع تجاری اسپانتای علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

شرایط حضور در مزایده:
1-    اهلیت قانونی خریدار
2-    واریز سپرده شرکت در مزایده .
3-    تکمیل فرم ها و تعهدات شرکت در مزایده .
4-    سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداری و در صورت عدم انعقاد به موقع قرارداد از طرف نفر اول ، سپرده مشارالیه ضبط و اجاره موضوع مزایده به نفرات دوم و سوم به ترتیب ارجاع خواهد شد و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب ضبط می گردد.
5-    به پیشنهادات مبهم ، نامشخص، مخدوش ، بدون سپرده ، مشروط و پیشنهاد قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-    شرکت کنندگان ضمن آگاهی کامل به کلیه مقررات می بایست منع قانونی جهت شرکت در معاملات دولتی و شهرداریها و سازمان همیاری را نداشته باشند.
7-    سازمان در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شرکت در مزایده به متقاضیان مسترد خواهد شد.
8-    کلیه هزینه های شرکت در مزایده ( انتشارآگهی ، کارشناسی و ...)  به عهده برنده مزایده می باشد.
9-    کسورات قانونی و مالیات با برنده مزایده می باشد.
10-    کلیه هزینه های انتقال سند و جابجایی ( اعم دارایی ، حق تحریر و حق ثبت و... ) و مشاور املاک بر عهده خریدار می باشد.
11-    فرم ها و قرارداد ها و دیگر شرایط در دبیرخانه سازمان تحویل متقاضی می گردد.
12-    زمان و مکان مزایده :
زمان بازدید از املاک : از روز دوشنبه مورخ 20/10/1395 لغایت پنج شنبه  مورخ 30/10/1395 از ساعت 8 صبح الی 00/13 می باشد. 4 واحد تجاری به نشانی  بندر ترکمن  ، کیلومتر 2 جاده گمیشان بازار بزرگ مرغ و ماهی بندر ترکمن و 1 واحد آپارتمان به نشانی علی آباد  ، بلوار امام رضا ، خیابان طالقانی شمالی مجتمع اسپانتا کد پستی 4918936957.
جهت تحویل اسناد و فرم های شرکت در مزایده به نشانی گرگان ، سایت اداری ، جنب ساختمان اصلی استانداری ، ساختمان سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان دبیر خانه سازمان .

    احمد سردارزاده
                    مدیر عامل

برو بالا

Template Design:Dima Group