23 آبان 1397 ساعت 04:49

سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداریهای عضو (با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تأمین نیازمندیهای شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی) از طریق تجمیع امکانات و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو و ایجاد درآمدهای بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از تولید ، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و کارگزاری بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل ، تأسیس و برابر مفاد اساسنامه (تأیید وزارت کشور با مجوز شماره 2/34/3/1/20091 مورخه 26/1/78 ) اداره می گردد و می تواند نسبت به انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی ، رأساً یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو اقدام نماید .

برو بالا

Template Design:Dima Group