23 آبان 1397 ساعت 04:48

با توجه به تلاش و پیگیریهای مستمر مدیریت محترم سازمان و معاونت فنی ومهندسی ، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان گواهینامه صلاحیت

پیمانکاری دریافت نمود . با توجه به سوابق کاری سازمان و توان فنی  پرسنل فنی و مهندسی و درایت مدیریت محترم سازمان منبعد شاهد گامهای بلند سازمان در اجرای امور زیر بنائی و عمرانی استان خواهیم بود.

برو بالا

Template Design:Dima Group