شهرداری صادق آباد به عنوان بهره بردار جایگاه CNG متعلق به سازمان همیاری شهرداری های گلستان انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان، با پایان یافتن زمان قرارداد بهره بردار سابق و با تصویب شورای سازمان همیاری شهرداری های گلستان درجلسه مورخ 24 شهریور ماه گذشته بهره بردار جدید معرفی گردید.

بر همین اساس بعد از انجام مراحل قانونی و فرایند اداری، واگذاری جایگاه در روز 5شنبه 21 آذر صورت گرفته و بهره برداری از این جایگاه طی قراردادی مشترک بین شهرداری صادق آباد و سازمان همیاری شهرداری های استان

به این شهرداری واگذار شد.

برو بالا

Template Design:Dima Group